اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

لیست خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان

ردیف شرح خدمات
۱
ثبت نام کارت هوشمند ملی
۲
ثبت نام کارت هوشمند ملی
۳
اخذ مدارک درخواست تعویض شناسنامه
۴
اخذ مدارک درخواست صدور شناسنامه المثنی
۵
اخذ مدارک درخواست تغییر نام
۶
اخذ مدارک درخواست تغییر نام خانوادگی
۷
اخذ مدارک درخواست هیات حل اختلاف
۸
اخذ مدارک درخواست اجرای احکام قطعیت
۹
اخذ مدارک درخواست گواهی تجرد
۱۰
اخذ مدارک درخواست گواهی فوت
۱۱
اخذ درخواست ثبت ازدواج و فرزندان در شناسنامه