اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

شعب دفاتر پیشخوان

ردیف

کد شناسایی دفتر

نام دفتر

نام و نام خانوادگی       مدیر فنی

شماره تلفن ثابت

آدرس

۱

۱۰۳۸/۱۴-۷۲

شهدای فیض الهی

پروین صدرا

۳۳۳۶۴۳۰۳

میدان سعدی

ردیفکد شناسایی دفتر نام دفترنام و نام خانوادگی مدیر فنی شماره تلفن ثابت آدرس
۷۱۰۸۱/۱۴-۷۲مرکزیمحسن یاسمی۳۳۷۲۰۷۴۴دهلران نبش میدان بسیج
ردیفکد شناسایی دفتر نام دفترنام و نام خانوادگی مدیر فنی شماره تلفن ثابت آدرس
۸۱۰۵۰/۱۴-۷۲شهید کرمیمهین سلیمانی۳۳۶۲۵۲۳۲آبدانان خیابان امام خمینی
ردیفکد شناسایی دفتر نام دفترنام و نام خانوادگی مدیر فنی شماره تلفن ثابت آدرس
۹۱۰۷۰/۱۴-۷۲دفتر پیشخوان بدرهاسماء گلی۳۵۷۲۳۱۳۸خیابان طالقانی نرسیده به لوار امام
ردیفکد شناسایی دفتر نام دفترنام و نام خانوادگی مدیر فنی شماره تلفن ثابت آدرس
۶۱۰۲۸/۱۴-۷۲سعدیشهلا فنی فرید۳۳۶۳۰۳۱۳خیابان سعدی
ردیفکد شناسایی دفتر نام دفترنام و نام خانوادگی مدیر فنی شماره تلفن ثابت آدرس
۳۱۰۶۳/۱۴-۷۲پیکنسیم کبیری۳۳۳۶۰۵۱۲میدان مادر
ردیفکد شناسایی دفتر نام دفترنام و نام خانوادگی مدیر فنی شماره تلفن ثابت آدرس
۲۱۰۲۹/۱۴/۷۲کیواناحمد حدادی۳۳۳۳۰۸۷۶میدان شهدا ابتدای خیابان شهدا
ردیفکد شناسایی دفتر نام دفترنام و نام خانوادگی مدیر فنی شماره تلفن ثابت آدرس
۴۱۰۵۶/۱۴/۷۲آلامتوطیبه هاشم بیگی۳۳۳۸۰۹۷۱بلوار مدرس بالاتر از آب و فاضلاب
ردیفکد شناسایی دفتر نام دفترنام و نام خانوادگی مدیر فنی شماره تلفن ثابت آدرس
۵۱۰۴۸/۱۴/۷۲یوسفلیلا صالحی۳۳۳۵۱۵۲۳۲۴ متری اشرفی اصفهانی