اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

فرایند ثبت ازدواج

ثبت واقعه ازدواج و ارسال اعلامیه ازدواج به ثبت احوال

· مواد قانونی استنادی : مواد ۳۲،۳۱،۱ قانون ثبت احوال

· مدارک مورد نیاز جهت صدور اعلامیه ازدواج و ثبت ازدواج

· توضیحات ضروری

مواد قانونی

مستند به ماده ۳۱ قانون ثبت احوال دفاتر رسمی ازدواج مکلفند هر ۱۵ روز یکبار کلیه وقایع ثبت شده در دفاتر خود را روی نمونه های مربوط تهیه و به ادارات ثبت احوال محل ارسال نمایند.

بر اساس بند د ماده ۱ قانون ثبت احوال ، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات از تکالیف ثبت احوال میباشد که بر این اساس دفاتر ازدواج اعلامیه ازدواج را از ادارات ثبت احوال تحویل و سپس وقایع ازدواج صورت گرفته را مطابق اعلامیه ازدواج در سه نسخه تنظیم و سپس هر سه نسخه را به انضمام رسید پرداخت هزینه اعلامیه ازدواج جهت نقل تحولات ازدواج در ظهر اسناد زوجین در مهلت مقرر قانونی به ادارات ثبت احوال ارسال مینمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج

– اعلامیه ازدواج سفید(توسط ادارات ثبت احوال در اختیار دفاتر ازدواج قرار میگیرد)

– اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی عروس و داماد

– جواب آزمایش از آزمایشگاههای معتبر دولتی در خصوص عدم اعتیاد و عدم ابتلا به بیماریهای آمیزشی و مقاربتی و تالاسمی

– رسید پرداخت هزینه متعلقه برابر نرخ مصوب قانونی

– حضور دو نفر شاهد

– در ازدواج اول اجازه ولی دختر و حضور وی در جلسه عقد و امضاء کردن اسناد وعقدنامه الزامی است.

– در صورت فوت پدر دختر ارائه گواهی فوت پدر الزامی است.

· ثبت و نقل وقایع ازدواج

مدارک مورد نیاز جهت ثبت و نقل تحولات ازدواج در اسناد سجلی


– اعلامیه ازدواج تکمیل شده واصله از دفاتر ازدواج

– تصاویر شناسنامه زوجین

توضیحات ضروری

– مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال ازدواجهایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده اند در صورت وجود شرایط سه گانه ذیل در اسناد سجلی زوجین ثبت میگردد.

– ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت ازدواج

– در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از ۲۰ سال تمام و سن زوجه از ۱۸ سال تمام کمتر نباشد.

– گواهی ادارت ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین مبنی بر اینکه در تاریخ اعلام واقعه طرفین در قید زوجیت دیگری نمیباشند.