اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

فرایند تعویض شناسنامه

فرایند فقدان شناسنامه

· مواد قانونی

· مدارک مورد نیاز

· اقدامات دفاتر پیشخوان دولت

· اقدامات اداره ثبت احوال

· توضیحات ضروری

مواد قانونی

مواد ۱ ،۳۵و ۳۶ قانون ثبت احوال

مدارک مورد نیاز

۱-۲-ارائه ۲قطعه عکس تمام رخ۴*۳در صورتیکه شناسنامه تعویضی فاقد عکس باشد ، عکس متقاضی باید به تایید نیروی انتظامی برسد.

۲-۲-تصویر شناسنامه متقاضی، شناسنامه همسر و فرزندان به همراه شماره ملی آنها.

۳-۲-تصویر عقد نامه ( در صورت تاهل متقاضی).

۴-۲-ارائه فیش بانکی واریزی به بانک برابر نرخ مصوب

مدارک مورد نیاز

۱-۲-ارائه ۲قطعه عکس تمام رخ۴*۳در صورتیکه شناسنامه تعویضی فاقد عکس باشد ، عکس متقاضی باید به تایید نیروی انتظامی برسد.

۲-۲-تصویر شناسنامه متقاضی، شناسنامه همسر و فرزندان به همراه شماره ملی آنها.

۳-۲-تصویر عقد نامه ( در صورت تاهل متقاضی).

۴-۲-ارائه فیش بانکی واریزی به بانک برابر نرخ مصوب

اقدامات دفاتر پیشخوان دولت

۱-۳-ارائه فرم درخواست تعویض شناسنامه توسط مسئول خدمات هویت ملی دفتر پیشخوان و تکمیل و امضاء آن توسط متقاضی و تایید مدیر فنی دفتر پیشخوان

۲-۳- اخذ مدارک احراز سمت و هویت درخواست دهنده و بررسی آن توسط مسئول دفتر

۳-۳-بررسی برگ درخواست صدور شناسنامه ، مدارک شناسایی و مستندات تعویض شناسنامه و تایید آنها توسط مدیر فنی دفتر.

۴-۳-ثبت درخواست دردفاتر مربوطه.

۵-۳-ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال محل.

۶-۳-پس از صدور شناسنامه توسط ثبت احوال شناسنامه برابر مقررات به متقاضی تحویل میگردد.

اقدامات اداره ثبت احوال

۱-۴-بررسی درخواست تعویض شناسنامه و مدارک ضمیمه توسط رئیس و یا معاون اداره.

۲-۴-ارجاع درخواست به مامور صدور شناسنامه.

۳-۴-تطبیق مدارک با سامانه اطلاعات هویتی توسط مامور صدور شناسنامه.

۴-۴-داده آمایی اطلاعات درخواست در سامانه ، هم زمان با اسکن عکس.

۵-۴- تطبیق و چاپ شناسنامه.

۶-۴-کنترل ، امضاء و مهر شناسنامه توسط معاون اداره .

۷-۴-تحویل شناسنامه به مسئول دفتر پیشخوان دولت برابر مقررات.

توضیحات ضروری

۱-۵-درصورت نقص درخواست و مدارک مورد نیاز عین درخواست تعویض شناسنامه به دفتر پیشخوان اعاده میگردد.

۲-۵-چنانچه تغییراتی از قبیل تغییر نام یا نام خانوادگی داشته باشد، قبل از صدور شناسنامه در سامانه بایستی اعمال گردد.