اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

فرایند فقدان شناسنامه

فرایند فقدان شناسنامه

مواد قانونی

مدارک مورد نیاز

اقدامات دفاتر پیشخوان دولت

اقدامات اداره ثبت احوال

توضیحات ضروری

مواد قانونی

ماده ۱ و۳۵ و ۳۶قانون ثبت احوال و تبصره های ۱و۲ماده ۴ قانون تخلفات ،جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام.

مدارک مورد نیاز

– ارائه۲ قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ در صورتیکه شناسنامه مفقودی فاقد عکس بوده عکس متقاضی باید به تایید نیروی انتظامی محل برسد.

– تصویر شناسنامه متقاضی، همسر و فرزندان به همراه شماره ملی آنها.

– تصویر عقد نامه (در صورت متاهل بودن متقاضی).

– ارائه فیش بانکی واریزی به بانک برابر نرخ مصوب.

اقدامات دفاتر پیشخوان خدمات دولت

-ارائه فرم درخواست صدورشناسنامه ناشی از فقدان توسط مسئول خدمات هویت ملی دفتر پیشخوان .وتکمیل و امضاءآن توسط متقاضی وتایید مدیر فنی دفتر پیشخوان.

-اخذ مدارک احراز سمت و هویت درخواست دهنده و بررسی آن توسط مسئول دفتر.

-بررسی برگ درخواست صدور شناسنامه ناشی از فقدان و تطبیق مدارک شناسایی متقاضی.

-ثبت در خواست در دفاتر مربوطه.

-ارسال درخواست و مدارک به اداره ثبت احوال محل

– پس از صدور شناسنامه توسط ثبت احوال شناسنامه برابر مقررات به متقاضی تحویل میگردد

اقدامات اداره ثبت احوال

-بررسی درخواست صدور شناسنامه ناشی از فقدان توسط رئیس و یا معاون اداره .

-ارجاع درخواست به مامور صدور شناسنامه.

-تطبیق مدارک با سامانه اطلاعات هویتی توسط مامور صدور شناسنامه.

-داده آمایی اطلاعات درخواست در سامانه همزمان با اسکن عکس.

-تطبیق و چاپ شناسنامه صادره.

-کنترل ، امضاء و مهر شناسنامه توسط معاون اداره.

– تحویل شناسنامه به مسئول دفتر پیشخوان دولت برابر مقررات.

توضیحات ضروری

درصورت نقص درخواست و مدارک مورد نیاز عین درخواست فقدان شناسنامه به دفتر پیشخوان اعاده میگردد.

صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال به بالا باشد.

· بر اساس ماده ۲۷ قانون ثبت احوال چنانچه وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف ماموران انتظامی یا قضائی یا سایر مقامات اعلام شود، شماره و تاریخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

· بر اساس ماده ۲۷ قانون ثبت احوال چنانچه وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف ماموران انتظامی یا قضائی یا سایر مقامات اعلام شود، شماره و تاریخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.