اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

فرایند ثبت وفات

صدور گواهی وفات و ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات

· مواد قانونی استنادی : مواد ۱،۲۲،۲۴،۲۵،۲۶ ، ۲۷ قانون ثبت احوال

· اقدامات بیمارستانها و پزشکی قانونی

· اقدامات ادارات ثبت احوال

· توضیحات ضروری

مواد قانونی

بر اساس بند ب ماده ۱ قانون ثبت احوال ثبت وفات و صدور گواهی وفات از تکالیف ثبت احوال میباشد و مستند به ماده ۲۲ همین قانون وفات هر کس باید به مامور ثبت احوال اعلام شود. که در این راستا و مستند به تبصره های ۱ و ۲ ماده ۵ قانون ثبت احوال و آئین نامه اجرائی آن ماموران دولت و بیمارستانها و درمانگاهها و مراکز بهداشت و دهیاریها و گورستانها مکلفند در راستای اعلام وقایع وفات در مهلت مقرر قانونی(۱۰ روز از تاریخ وقوع یا وقوف وفات) به ادارات ثبت احوال همکاری و اقدام نمایند.

اقدامات بیمارستانها و پزشکی قانونی و ...

مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت احوال پزشکانی که از وقوع مرگ مطلع میشوند مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر میباشد و میبایستی یک نسخه از تصدیق و اظهار نظر خود را در مهلت مقرر به ثبت احوال محل ارسال نماید.لذا تمامی پزشکان شاغل در بیمارستانها و مراکز درمانی و مطبهای خصوصی در صورت تشخیص علت فوت، عدم درج شکایت در خصوص فوت و مشکوک نبودن فوت ،گواهی فوت را با درج علت فوت صادر میکنند. و اگر علت فوت مشخص نباشد یا شکایتی در این خصوص مطرح باشد و فوت مشکوک باشد پرونده به پزشکی قانونی ارجاع می شود.فرم های گواهی فوت باید حتماً در سه نسخه تکمیل و حاوی این اطلاعات باشد

۱-مشخصات عمومی متوفی ۲- علت مرگ ۳- شرایط وقوع مرگ ۴- مشخصات صادر کننده گواهی فوت پس از تکمیل یک نسخه از گواهی فوت برابر مقررات در مهلت مقرر قانونی به ادارات قبت احوال محل ارسال میگردد.

اقدامات ادارات ثبت احوال

– ادارات ثبت احوال در صورت ارائه اصل گواهی فوت صادره از سوی بیمارستان ، پزشک، پزشکی قانونی و یا اعلام گزارش فوت از سوی سایر مراجع معتبر رسمی و قانونی نظیر آرامستانها و مراکز بهداشت و دهیاریها پس از احراز از صحت مشخصات متوفی اقدام به ثبت واقعه وفات نموده و شناسنامه و کارت ملی فرد متوفی را در صورت وجود ابطال مینماید.
– در صورت عدم ارائه گواهی فوت صادره از مراجع معتبر رسمی ، حضور دو نفر به عنوان گواه و حضور و مراجعه اعلام کننده حقیقی جهت ثبت وفات الزامی است.

– در صورتیکه افراد خواهان خلاصه رونوشت وفات باشند با تهیه فیش بانکی مطابق با نرخ مصوب واریزی به حساب شماره ۲۱۷۱۱۱۵۶۱۵۰۰۴ بانک ملی میتوانند خلاصه رونوشت وفات را دریافت نمایند.

توضیحات ضروری


اعلام ولادت و امضاء سند ثبت وفات مطابق ماده ۲۶ قانون ثبت احوال به ترتیب به عهده یکی از اشخاص ذیل میباشد

. نزدیکترین خویشاوند متوفی که در موقع وفات حاضر بوده است.

. متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده است.

. هر شخصی که موقع وفات حاضر بوده است.

. ماموران انتظامی

· متصدیان گورستان یا دفن نیز مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال میباشند

· مطابق ماده ۲۴ قانون ثبت احوال واقعه وفات باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور ۲ نفر گواه ثبت گردد.

· بر اساس ماده ۲۷ قانون ثبت احوال چنانچه وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف ماموران انتظامی یا قضائی یا سایر مقامات اعلام شود، شماره و تاریخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.