اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

فرآیند ثبت ولادت

صدور گواهی ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

· مواد قانونی استنادی : مواد ۱۹،۱۵،۱ قانون ثبت احوال

· مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی ولادت و صدور شناسنامه

· توضیحات ضروری

- مواد قانونی

مستند به ماده ۱۹ قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در حین ولادت حضور و در زایمان دخالت داشته باشد مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام میباشد ، ضمنا” بر اساس تبصره ماده ۱۵ مهلت اعلام ولادت ۱۵ روز از تاریخ ولادت طفل میباشد.

بر اساس بند الف ماده ۱ قانون ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از تکالیف ثبت احوال میباشد که بر این اساس زایشگاهها گواهی ولادت را از ادارات ثبت احوال تحویل و سپس وقایع ولادت صورت گرفته را در دو نسخه تنظیم و یک نسخه از آن را جهت تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه به ادارات ثبت احوال ارسال مینمایند.

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی ولادت

– گواهی ولادت سفید( که توسط ادارات ثبت احوال در اختیار زایشگاهها قرار میگیرد)

– اصل شناسنامه والدین (پدر و مادر نوزاد)

– اصل کارت ملی والدین (پدر و مادر نوزاد)

– کارت ترخیص بیمار از بیمارستان ( مربوط به مادر نوزاد)

– ارائه آدرس محل سکونت و کد پستی و شماره تلفن

· حضور پدر یا جد پدری و یا مادر طفل جهت جهت تحویل گواهی ولادت الزامی میباشد.

مدارک لازم جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه

– ارائه اصل گواهی ولادت صادره از سوی زایشگاه

– ارائه اصل شناسنامه والدین

– تهیه فیش بانکی مطابق با نرخ مصوب واریزی به حساب شماره ۲۱۷۱۱۱۵۶۱۵۰۰۴ بانک ملی

توضیحات ضروری

اعلام ولادت و امضاء اسناد مطابق ماده ۱۶ قانون ثبت احوال به ترتیب به عهده اشخاص زیر خواهد بود

۱- پدر یا جد پدری

۲- مادر در صورت غیبت پدر و در اولین موقعی که قادر به انجام وظیفه این وظیفه باشد.

۳- وصی یا قیم یا امین

۴- اشخاصی که قانونا” عهده دار نگهداری طفل میباشند.

۵- متصدی یا نماتینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است.

۶- صاحب واقعه که سن او از ۱۸ سال به بالا باشد.

· بر اساس ماده ۲۷ قانون ثبت احوال چنانچه وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف ماموران انتظامی یا قضائی یا سایر مقامات اعلام شود، شماره و تاریخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

بر اساس ماده ۲۷ قانون ثبت احوال چنانچه وفات یا ولادت طی نامه رسمی از طرف ماموران انتظامی یا قضائی یا سایر مقامات اعلام شود، شماره و تاریخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.