اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

فرایند ثبت طلاق

ثبت واقعه طلاق و ارسال اعلامیه طلاق به ثبت احوال

· مواد قانونی استنادی : مواد ۳۲،۳۱،۱ قانون ثبت احوال

· مدارک مورد نیاز جهت صدور اعلامیه طلاق و ثبت طلاق

· توضیحات ضروری

مواد قانونی

مستند به ماده ۳۱ قانون ثبت احوال دفاتر رسمی طلاق مکلفند هر ۱۵ روز یکبار کلیه وقایع ثبت شده در دفاتر خود را روی نمونه های مربوط تهیه و به ادارات ثبت احوال محل ارسال نمایند.

بر اساس بند د ماده ۱ قانون ثبت احوال ، ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات از تکالیف ثبت احوال میباشد که بر این اساس دفاتر طلاق اعلامیه طلاق را از ادارات ثبت احوال تحویل و سپس وقایع طلاق صورت گرفته را مطابق اعلامیه طلاق در سه نسخه تنظیم و سپس هر سه نسخه را به انضمام رسید پرداخت هزینه اعلامیه طلاق جهت نقل تحولات طلاق در ظهر اسناد زوجین در مهلت مقرر قانونی به ادارات ثبت احوال ارسال مینمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت طلاق در دفاتر طلاق

– اعلامیه طلاق سفید(توسط ادارات ثبت احوال در اختیار دفاتر طلاق قرار میگیرد)

– اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی زوجین

– اصل عقدنامه

– ارائه دادنامه قطعیت طلاق از دادگاه

– – رسید پرداخت هزینه متعلقه ثبت طلاق برابر نرخ مصوب قانونی

– حضور چهار نفر شاهد

مدارک مورد نیاز جهت ثبت و نقل تحولات طلاق در اسناد سجلی

– اعلامیه طلاق تکمیل شده واصله از دفاتر طلاق

– تصاویر شناسنامه زوجین

توضیحات ضروری

· مطابق ماده ۳۲ قانون ثبت احوال طلاقهایی که در دفاتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده اند با ارائه اقرارنامه رسمی در اسناد سجلی زوجین ثبت میگردد.