اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

نحوه دریافت کارت هوشمند ملی

نحوه دریافت کارت هوشمند ملی

۱- مراجعه به سامانه www.ncr.ir و ثبت نام در این سامانه و دریافت کد رهگیری

۲- یک رو زبعد از ثبت نام مراجعه دوباره به سامانه مذکور و انجام نوبت گیری برای روز  اداره مورد نظر

۳- حضور درمحل ثبت نام و انجام ثبت نام تکمیلی

مبلغ ثبت نام:

۱- افرادی که به سن ۱۵ سال رسیده اند ۱۵۰۰۰ هزار تومان

۲- تعویض با ارائه کارت ملی قدیم ۱۵۰۰۰ هزار تومان . تعویض بدون ارائه کارت ملی قدیم ۲۰۰۰۰ هزار تومان

مدت زمان انجام کار:

اخذ درخواست کارت ملی در همانروز کاری و تحویل کارت ملی حداکثر پس از یک ماه بعد از وصول از سازمان