فرایند ثبت وفات

فرايند ثبت وفات

صدور گواهي وفات و ثبت واقعه وفات و صدور خلاصه رونوشت وفات

·         مواد قانوني استنادي : مواد 1،22،24،25،26 ، 27 قانون ثبت احوال

·         اقدامات بيمارستانها و پزشکي قانوني

·         اقدامات ادارات ثبت احوال

·         توضيحات ضروري

1-    مواد قانوني

بر اساس بند ب ماده 1 قانون ثبت احوال ثبت وفات و صدور گواهي وفات از تکاليف ثبت احوال ميباشد و مستند به ماده 22 همين قانون وفات هر کس بايد به مامور ثبت احوال اعلام شود. که در اين راستا و مستند به تبصره هاي 1 و 2 ماده 5 قانون ثبت احوال و آئين نامه اجرائي آن ماموران دولت و بيمارستانها و درمانگاهها و مراکز بهداشت و دهياريها و گورستانها مکلفند در راستاي اعلام وقايع وفات در مهلت مقرر قانوني(10 روز از تاريخ وقوع يا وقوف وفات) به ادارات ثبت احوال همکاري و اقدام نمايند.

2-    اقدامات بيمارستانها و پزشکي قانوني و ...

مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال پزشکاني که از وقوع مرگ مطلع ميشوند مکلف به معاينه جسد و صدور تصديق يا اظهار نظر ميباشد و ميبايستي يک نسخه از تصديق و اظهار نظر خود را در مهلت مقرر به ثبت احوال محل ارسال نمايد.لذا تمامي پزشکان شاغل در بيمارستانها و مراکز درماني و مطبهاي خصوصي در صورت تشخيص علت فوت، عدم درج شکايت در خصوص فوت و مشکوک نبودن فوت ،گواهي فوت را با درج علت فوت صادر ميکنند. و اگر علت فوت مشخص نباشد يا شکايتي در اين خصوص مطرح باشد و فوت مشکوک باشد پرونده به پزشکي قانوني ارجاع مي شود.فرم هاي گواهي فوت بايد حتماً در سه نسخه تکميل و حاوي اين اطلاعات باشد

 1-مشخصات عمومي متوفي 2- علت مرگ 3- شرايط وقوع مرگ 4- مشخصات صادر کننده گواهي فوت پس از تکميل يک نسخه از گواهي فوت برابر مقررات در مهلت مقرر قانوني به ادارات قبت احوال محل ارسال ميگردد.

3-    اقدامات ادارات ثبت احوال

-           ادارات ثبت احوال در صورت ارائه اصل گواهي فوت صادره از سوي بيمارستان ، پزشک، پزشکي قانوني و يا اعلام گزارش فوت از سوي ساير مراجع معتبر رسمي و قانوني نظير آرامستانها و مراکز بهداشت و دهياريها پس از احراز از صحت مشخصات متوفي اقدام به ثبت واقعه وفات نموده و شناسنامه و کارت ملي فرد متوفي را در صورت وجود ابطال مينمايد.

 

-          در صورت عدم ارائه گواهي فوت صادره از مراجع معتبر رسمي ، حضور دو نفر به عنوان گواه و حضور و مراجعه اعلام کننده حقيقي جهت ثبت وفات الزامي است.

-          در صورتيکه افراد خواهان خلاصه رونوشت وفات باشند با تهيه فيش بانکي مطابق با نرخ مصوب واريزي به حساب شماره 2171115615004 بانک ملي ميتوانند خلاصه رونوشت وفات را دريافت نمايند.

4-     توضيحات ضروري

اعلام ولادت و امضاء سند ثبت وفات مطابق ماده 26 قانون ثبت احوال به ترتيب به عهده يکي از اشخاص ذيل ميباشد

1-     نزديکترين خويشاوند متوفي که در موقع وفات حاضر بوده است.

2-     متصدي يا صاحب مکاني که وفات در آن رخ داده است.

3-     هر شخصي که موقع وفات حاضر بوده است.

4-     ماموران انتظامي

·         متصديان گورستان يا دفن نيز مکلف به اطلاع وفات به ثبت احوال ميباشند

·         مطابق ماده 24 قانون ثبت احوال واقعه وفات بايد طبق تصديق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور 2 نفر گواه ثبت گردد.

 

·         بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.