فرایند ثبت ولادت

فرايند ثبت ولادت

                                                 صدور گواهي ولادت و صدور شناسنامه نوزاد

·         مواد قانوني استنادي : مواد 19،15،1 قانون ثبت احوال

·         مدارک مورد نياز جهت صدور گواهي ولادت و صدور شناسنامه

·         توضيحات ضروري

1-    مواد قانوني

مستند به ماده 19 قانون ثبت احوال ماما يا پزشکي که در حين ولادت حضور و در زايمان دخالت داشته باشد مکلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يک نسخه آن به ثبت احوال محل در مهلت اعلام ميباشد ، ضمنا" بر اساس تبصره ماده 15 مهلت اعلام ولادت 15 روز از تاريخ ولادت طفل ميباشد.

 بر اساس بند الف ماده 1 قانون ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه از تکاليف ثبت احوال ميباشد که بر اين اساس  زايشگاهها گواهي ولادت را از ادارات ثبت احوال تحويل و سپس وقايع ولادت صورت گرفته را در دو نسخه تنظيم و يک نسخه از آن را  جهت تنظيم سند سجلي و صدور شناسنامه به ادارات ثبت احوال ارسال مينمايند.

2- مدارک مورد نياز جهت صدور گواهي ولادت

-          گواهي ولادت سفيد( که توسط ادارات ثبت احوال در اختيار زايشگاهها قرار ميگيرد)

-          اصل شناسنامه والدين (پدر و مادر نوزاد)

-          اصل کارت ملي والدين (پدر و مادر نوزاد)

-          کارت ترخيص بيمار از بيمارستان ( مربوط به مادر نوزاد)

-          ارائه آدرس محل سکونت و کد پستي و شماره تلفن

·         حضور پدر يا جد پدري و يا مادر طفل جهت جهت تحويل گواهي ولادت الزامي ميباشد.

1-2- مدارک لازم جهت ثبت ولادت و صدور شناسنامه

-          ارائه اصل گواهي ولادت صادره از سوي زايشگاه

-          ارائه اصل شناسنامه والدين

-          تهيه فيش بانکي مطابق با نرخ مصوب واريزي به حساب شماره 2171115615004 بانک ملي

3-     توضيحات ضروري

اعلام ولادت و امضاء اسناد مطابق ماده 16 قانون ثبت احوال به ترتيب به عهده اشخاص زير خواهد بود

1-     پدر يا جد پدري

2-     مادر در صورت غيبت پدر و در اولين موقعي که قادر به انجام وظيفه اين وظيفه باشد.

3-     وصي يا قيم يا امين

4-     اشخاصي که قانونا" عهده دار نگهداري طفل ميباشند.

5-     متصدي يا نماتينده موسسه اي که طفل به آنجا سپرده شده است.

6-     صاحب واقعه که سن او از 18 سال به بالا باشد.

·         بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.

         بر اساس ماده 27 قانون ثبت احوال چنانچه وفات يا ولادت طي نامه رسمي از طرف ماموران انتظامي يا قضائي يا ساير مقامات اعلام شود، شماره و تاريخ اعلام نامه در سند درج و به منزله امضاء سند خواهد بود.