حذف نام محل

متقاضی قانونی درخواست:

۱-متقاضیان حذف پیشوند یا پسوند نام مکان از نام خانوادگی خود و مولی علیه

۲- وکیل ، قیم یا وصی

مدارک مورد نیاز :

1.      اصل و تصویر شناسنامه متقاضی

2.      فرم درخواست تغییر نام خانوادگی حذف واژه از نام‌خانوادگی

3.      برگ درخواست تعویض شناسنامه

4.      سه قطعه عکس جدید ( افراد بالای ۱۵ سال( یکی برای فرم درخواست تغییر نام خانوادگی و ۲ تای دیگر برای تعویض شناسنامه

5.      مدارک مثبته جهت احراز سمت وکیل ، قیم یا وصی

6.      فیش بانکی دو فقره به مبلغ پنجاه هزار ریال و ده هزار ریال از طریق دستگاه pos 

قوانین مورد عمل :

ماده ۴۰ قانون ثبت احوال و دستورالعمل اجرائی نام خانوادگی به شماره ۵۴/ش‌ع ـ ۵/۸/۱۳۸۰

مدت زمان انجام کار:

پس از وصول نظریه اداره کل

برای دریافت فرم تغییر نام خانوادگی اینجا کلیک کنید