تغییر نام خانوادگی از طریق اخذ اجازه از دارنده حق تقدم

متقاضی قانونی درخواست:

خودشخص متقاضی تغییرنام خانوادگی ویا مولی علیه ، وکیل قانونی ـ قیم

مدارک مورد نیاز:

ـ اصل وتصویرشناسنامه متقاضی
ـ اصل وتصویرشناسنامه اجازه دهنده
ــ فرم درخواست تغییر نام خانوادگی
ـ اجازه نامه محضری(درصورت عدم امکان حضور اجازه دهنده در اداره ثبت احوال محل)
-
 فیش بانکی به مبلغ پنجاه هزار ریال که از طریق دستگاه pos دریافت میشود
ـ مدارک مثبته جهت احراز سمت افراد موضوع بند۲ ستون خدمت گیرندگان

قوانین مورد عمل :

مادة ۴۱ـ حق تقدم نام خانوادگی با رعایت تاریخ تقدم صدور اسناد مختص اشخاصی است که به نام آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگی ادارات ثبت احوال به ثبت می رسد و دیگری حق اختیار آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازة حق تقدم و این حق پس از وفات به ورثة قانونی انتقال می یابد. هریک از وراث می تواند شخصی که نام خانوادگی او را اختیار کرده مورد اعتراض قرار داده و تغییر نام خانوادگی او را از دادگاه بخواهد ولی وراث بالاتفاق می توانند به دیگری اجازه دهند که نام خانوادگی آنانرا اختیار نماید.

مدت زمان انجام کار:

پس از وصول نظریه سازمانبرای دریافت فرم تغییر نام خانوداگی اینجا کلیک کنید