اداره امور حقوقی

رئیس

قباد هواسی

لیسانس علوم اجتماعی مردم شناسی

کارشناس مسئول امور حقوقي

بهروز بهمني

فوق لیسانس حقوق

کارشناس هیات حل اختلاف

معصومه جوهري

فوق ليسانس ادبيات