اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

جلسه مشترک گروه بازرسی سازمان و شورای معاونین ثبت احوال استان ایلام

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال ایلام در پایان مأموریت تیم بازرسی سازمان به استان، نشست مشترکی به منظور بررسی نتایج بازرسی ها از ادارات ثبت احوال استان در دفتر مدیرکل استان برگزار گردید. در این نشست مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و هیئت همراه، با مدیرکل ثبت احوال استان […]

بازدید مدیرکل بازرسی سازمان از ثبت احوال استان ایلام

به گزارش روابط عمومی ثبت احوال استان ایلام، آقای یزدان خسروی مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان، از ثبت احوال استان و ادارات تابعه بازدید نموده و با مدیریت و کارکنان به گفتگو پرداختند. در این سفر مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات سازمان و هیئت همراه از […]