اداره کل ثبت احوال ایلام

سال جهش تولید

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۸

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۹

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۲

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۳

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۰

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۱