اداره کل ثبت احوال ایلام

سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۹

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۲

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۳

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۰

سالنامه آماری استان ایلام سال ۱۳۹۱